Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op leveringen van alle diensten of producten door of namens Successtories.

1. Overeenkomst
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als je een schriftelijke opdracht geeft voor het laten maken van een product of uitvoeren van een dienst van Successtories, zoals een online-cursus, training, persoonlijke coaching of Successtories inhuurt voor het schrijven van verhalen, redactiewerk of (interim)communicatieadvies.
De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een offerte of aanbieding.

2. Offertes
Alle offertes van Successtories zijn vrijblijvend. Een offerte geldt voor twee maanden, gerekend vanaf de offertedatum. Successtories is gebonden aan een opdracht, als zij de opdracht mondeling of schriftelijk heeft aanvaard.

3. Opdrachtbevestiging
Opdrachtgevers bevestigen hun opdrachten schriftelijk. Zijn toeleveranciers of derden nodig, dan is Successtories vrij hen zelf te kiezen om de opdracht te helpen uit te voeren.

4. Persoonlijke online-cursussen
Een online-cursus kun je volgen via de website Storytelling-online. Hiervoor krijg je een persoonlijke inlogcode. De cursus is te volgen op de momenten die jou het beste uitkomen. Als je voor een pakket met extra feedback of begeleiding kiest, spreken we samen de data of termijn af voor de feedback of begeleiding.

5. Vergoeding en betaling
Voordat je online-training start moet het totale bedrag daarvoor overmaakt zijn. Betaling in termijnen is bij uitzondering mogelijk. Neem daarvoor contact op met Simone Beemster.

6. Annulering van een online-cursus
De online-cursus kun je binnen 14 dagen annuleren. Dit is het recht van herroeping.

7. Intellectueel eigendom
Trainingsmateriaal dat gebruikt wordt in de online-cursussen mag niet worden verspreid zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming. De toegang tot je online-cursus is persoonlijk. Inloggegevens en de lesstof mogen niet met anderen gedeeld worden. Ook teksten van de website van Successtories mogen niet gebruikt of verspreid worden zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming.

8. Honorarium, kosten, tarieven overige diensten
Overeenkomsten kunnen worden aangegaan op basis van gewerkte uren of op basis van een vast bedrag (fixed fee). In het eerste geval is het uurtarief opgenomen in de overeenkomst. De tarieven in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Als een opdracht op basis van gewerkte uren wordt afgerekend, verplicht Successtories zich een nauwkeurige verantwoording van aan een opdracht gewerkte uren en aan gemaakte kosten bij te houden. Dit overzicht wordt op verzoek aan de opdrachtgever ter inzage beschikbaar gesteld.

Wanneer bij het opstellen van een overeenkomst bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of het gevolg zijn van correcties en/of wijzigingen of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze als stelpost worden opgenomen. De doorberekening daarvan gebeurt dan achteraf.

Noodzakelijke reis- of verblijfkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
De opdrachtgever zal kosten van derden, die worden gemaakt door Successtories in het kader van de verstrekte opdracht, rechtstreeks aan de desbetreffende derden voldoen, tenzij anders is overeengekomen.

9. Facturering en betaling
Elke opdracht op basis van gewerkte uren wordt maandelijks gefactureerd.
Opdrachtgever betaalt binnen de wettelijke betalingstermijn: 30 dagen na factuurdatum.

Successtories is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie gerechtigd om vóór de aflevering van de overeengekomen goederen of diensten voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de verdere afwerking van de opdracht te staken, als deze zekerheid niet kan worden gegeven.

Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die worden gemaakt voor invordering van door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze zijn ten minste 15% van het verschuldigde bedrag en bedragen minimaal € 100,-.

10. Product- en dienstbegeleiding
Bij het begeleiden van producten en diensten houdt successtories toezicht op de uitvoering van opdrachten die door of namens opdrachtgever aan andere bedrijven worden verstrekt.

Successtories is, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen, nooit de zelfstandige partij bij een dergelijke overeenkomst met een product en/of dienst van een ander bedrijf. Successtories kan de opdrachtgever vertegenwoordigen bij een product en/of dienst van een bedrijf, als dat binnen een redelijke uitvoering van de opdracht passend is en dit schriftelijk is bevestigd.

11. Wijziging van de opdracht
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling, door of namens de opdrachtgever aangebracht, die een vermeerdering van het aantal overeengekomen werkuren en hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de oorspronkelijke prijsopgave kon worden gerekend, worden extra in rekening gebracht.
Veranderingen in een verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen contract- of levertijd overschreden wordt; in dat geval is artikel 13 van toepassing.

12. Aansprakelijkheid
Successtories is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt, fouten van derden die door de opdrachtgever ingeschakeld zijn.

Successtories is niet aansprakelijk bij gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers en of misverstanden

Bovendien is Successtories niet aansprakelijk bij fouten over de uitvoering van de overeenkomst, als deze aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, materialen of aanwijzingen.

Visies of standpunten, zoals geïnterviewden die in gesprekken hebben geuit, blijven voor rekening van de geïnterviewde persoon, die na afloop van het gesprek hiervoor hun schriftelijke goedkeuring geven. Successtories is nooit aansprakelijk voor gevolgschade van een publicatie. De aansprakelijkheid van Successtories is beperkt tot het met de opdracht gemoeide gefactureerde bedrag. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Successtories is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de inhoud van communicatie, die in opdracht van de opdrachtgever is vervaardigd. De opdrachtgever draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor mogelijke onrechtmatigheid of eventuele daaruit voortvloeiende schade ten opzichte van derden. Het is haar taak om vóór eventuele publicatie na te gaan of hier sprake van kan zijn. De opdrachtgever vrijwaart Successtories voor aansprakelijkstellingen ten laste van Successtories.

13. Overmacht
Mocht Successtories onverhoopt door overmacht worden verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, dan heeft Successtories het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. Dit naar het oordeel van Successtories, zonder dat Successtories tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. Successtories probeert in dat geval een vervanger te vinden om de werkzaamheden door te laten gaan. Hier geldt een inspanningsverplichting.

14. Annulering door organisaties en/of ondernemers
In geval van geheel of gedeeltelijke annulering van een opdracht is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:
– Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs, of de werkelijke voorbereidingskosten als deze hoger uitvallen;
– Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de offerteprijs;
– Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.

15. Vertrouwelijke informatie en geheimhoudingsplicht
Successtories is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke informatie zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

16. Prijswijzigingen
Wijzigingen van prijzen van materialen die nodig zijn voor de opdracht en intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Dit geldt voor verhogingen van belastingen en alle andere gebeurtenissen die kosten verhogen.

17. Verzuim van de opdrachtgever
Als de voortgang in de uitvoering van de opdracht of de levering van de goederen of diensten door verzuim van de opdrachtgever vertraagt of onmogelijk wordt gemaakt, kan Successtories het volledige overeengekomen bedrag van de opdracht in rekening brengen, waaronder de gemaakte kosten van materialen voor de opdracht. Ook heeft Successtories het recht om verdere kosten en vergoeding van schade te vorderen.

18. Overschrijding van de leveringstermijn
De overeengekomen leveringstermijnen zijn onder alle omstandigheden steeds bij benadering en nooit als fatale termijnen aan te merken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

19. Klachten
Loop je ergens tegen aan of heb je een klacht, neem eerst dan contact op met Simone Beemster. Je kunt hiervoor een mail sturen naar simone@successtories.nl. Samen zoeken we naar een oplossing. Eventuele klachten kun je die indienen op dit mailadres binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht of de levering van de goederen of diensten.

20. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht
Auteursrechtelijke beschermde werken die door Successtories voor de opdrachtgever zijn gemaakt, mogen onbeperkt door de opdrachtgever worden gebruikt. Gebruik door derden is niet toegestaan, anders dan na schriftelijke toestemming van Successtories. De ideeën, concepten en de toelichting daarop die in een offerte vermeld staan, blijven ook eigendom van Successtories en vallen onder het auteursrecht.

Alle intellectuele eigendomsrecht van door Successtories ontworpen of tot stand gebrachte teksten, verhalen, tekeningen, foto’s, films, presentaties e.d. blijven bij Successtories berusten. Auteursrechten en portretrechten zijn in de kosten niet inbegrepen.

21. Toepasselijk recht
De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.

Deze verklaring is laatst aangepast op 14 juli 2022.

Successtories is een eenpersoonszaak van Simone Beemster, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel in Den Haag sinds 2 januari 2018 onder nummer 70825475. Het BTW-nummer is NL 0020 93191 B15. Successtories is gevestigd aan de Constantijnlaan 3, 2171 ZC Sassenheim.

Simone Beemster
E-mail: simone@successtories.nl
Telefoon: 06-83222766