Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SUCCESSTORIES

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten of goederen door of namens Successtories.

Artikel 1 – Overeenkomst
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als opdrachtgever een mondelinge of schriftelijke opdracht geeft voor het laten maken van een product of uitvoeren van een dienst door Successtories.
2. De leveringsvoorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar via www.successtories.nl en worden op verzoek toegezonden.

Artikel 2 - Offertes
1. Offertes van Successtories zijn vrijblijvend. Een offerte geldt voor twee maanden, gerekend vanaf de offertedatum.
2. De ideeën, concepten en de toelichting daarop die in de offerte vermeld staan, blijven eigendom van Successtories en vallen onder het auteursrecht. Successtories is gebonden aan een opdracht, als zij de opdracht mondeling of schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3 - Opdrachtbevestiging
1. Opdrachtgevers bevestigen hun opdrachten bij voorkeur schriftelijk. Gebeurt dat niet, maar stemt opdrachtgever er wel mee in dat Successtories de opdracht uitvoert, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen.
2. Zijn toeleveranciers of derden nodig, dan is Successtories vrij hen zelf te kiezen om de opdracht te helpen uit te voeren.

Artikel 4 – Honorarium, kosten, tarieven
1. De honorering van Successtories berust op uurtarieven. Overeenkomsten kunnen worden aangegaan op basis van gewerkte uren of van een vast bedrag. In het eerste geval is het uurtarief opgenomen in de overeenkomst.
2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Als een opdracht op basis van gewerkte uren wordt afgerekend, verplicht Successtories zich een nauwkeurige urenverantwoording en aan gemaakte kosten bij te houden. Dit overzicht stelt Successtories op verzoek aan de opdrachtgever beschikbaar.
4. Wanneer bij het opstellen van een overeenkomst bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project, van prijsopgaven van derden of het gevolg van correcties en/of wijzigingen of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze als stelpost worden opgenomen. De doorberekening daarvan gebeurt dan achteraf.
5. Noodzakelijke reis- of verblijfkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door Successtories worden gemaakt, worden afzonderlijk in rekening gebracht.
6. De opdrachtgever voldoet kosten van derden, die worden gemaakt door Successtories in het kader van de verstrekte opdracht, rechtstreeks aan de desbetreffende derden, tenzij anders is overeengekomen. Verloopt de betaling aan derden via Successtories, dan is deze gerechtigd een voorschot op deze kosten te verlangen. Ook kan Successtories een toeslag doorberekenen bij eventueel gemaakte administratiekosten.

Artikel 5 – Facturering en betaling
1. Bij opdrachten ontvangt de opdrachtgever twee keer een factuur van Successtories: een bedrag bij aanvang en het resterende bedrag bij de afronding. Voor grote opdrachten of opdrachten die een bewerkingstijd van meer dan twee maanden vereisen, kunnen meerdere tussentijdse deelbetalingen worden verlangd. Deze worden vooraf overeengekomen. Alle overige kosten, volgens de overeenkomst gemaakt in het kader van de opdracht worden maandelijks op basis van bij te voegen declaraties gefactureerd.
2. Elke opdracht op basis van gewerkte uren wordt maandelijks gefactureerd.
3. Opdrachtgever betaalt binnen de wettelijke betalingstermijn: 30 dagen na factuurdatum.
4. Successtories is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om vóór de aflevering van de overeengekomen goederen of diensten voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de verdere afwerking van de opdracht te staken, als deze zekerheid niet kan worden gegeven.
5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die worden gemaakt voor invordering van door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze zijn ten minste 15% van het verschuldigde bedrag en bedragen minimaal € 100,-.

Artikel 6 – Product- en/of dienstbegeleiding
1. Successtories houdt toezicht op de uitvoering van opdrachten die eventueel door of namens opdrachtgever aan grafische of andere bedrijven voor producten of diensten worden verstrekt.
2. Successtories zal, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen, nooit zelfstandige partij zijn bij een dergelijke overeenkomst met een product en/of dienst van een ander bedrijf. Successtories kan de opdrachtgever vertegenwoordigen bij een product en/of dienst van een bedrijf voor zover dat binnen een redelijke uitvoering van de opdracht passend is en dit schriftelijk is bevestigd.
3. Voordat de definitieve toestemming tot product en/of dienst wordt verstrekt, dient Successtories de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype schriftelijk te hebben goedgekeurd. Het drukken van drukwerken geschiedt onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, nadat deze de proeven daarvoor heeft gezien en opdracht tot uitvoering heeft gegeven.
Als wegens tijdsgebrek de proeven voor drukwerk en advertenties niet meer aan opdrachtgever kunnen worden gezonden, gebeurt deze correctie door Successtories. Successtories aanvaardt in dat geval echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten.
4. Ook indien werkzaamheden van Successtories inzake product en/of dienst begeleiding niet afzonderlijk in de begroting zijn opgenomen, zullen deze door opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 7 – Wijziging van de opdracht
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling, door of namens de opdrachtgever aangebracht, die een vermeerdering van het aantal overeengekomen werkuren en hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de oorspronkelijke prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
2. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen contract- of levertijd overschreden wordt; in dat geval is artikel 10 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
1. Successtories kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het materiaal dat opdrachtgever beschikbaar heeft gesteld, fouten van derden die door de opdrachtgever ingeschakeld zijn of gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
2. Ook kan Successtories niet aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden of fouten over de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, materialen of aanwijzingen.
3. Visies of standpunten, zoals geïnterviewden die in gesprekken hebben geuit, blijven voor rekening van de geïnterviewde persoon, die na afloop van het gesprek hiervoor hun schriftelijke goedkeuring geven. Successtories is nooit aansprakelijk voor gevolgschade van een publicatie.
4. De aansprakelijkheid van Successtories beperkt zich tot maximaal het aan de opdracht verbonden honorarium. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
5. Opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. De opdrachtgever vrijwaart Successtories tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van Successtories.
6. De opdrachtgever vrijwaart Successtories tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Opdrachtgever vrijwaart Successtories tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie, als over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.
7. De opdrachtgever vrijwaart Successtories voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9 - Overmacht
1. Mocht Successtories onverhoopt door overmacht worden verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, dan heeft Successtories het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. Dit naar het oordeel van Successtories, zonder dat Successtories tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. Successtories probeert in dat geval een vervanger te vinden om de werkzaamheden door te laten gaan.
2. Indien Successtories ten gevolge van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, niet in staat is de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren zal Successtories naar vermogen voor passende vervanging zorgdragen.
3. Onverminderd het in het voorafgaande lid gestelde, is Successtories nimmer aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het niet, niet geheel of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, dan wel als gevolg van andere vormen van overmacht.
4. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Successtories dan wel enige andere vorm van overmacht ten aanzien van Successtories, kan haar, indien zij niet in staat blijkt een passende vervanger beschikbaar te stellen, ontslaan van de verplichting tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van de leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten of schade kan doen gelden.
5. In geval van enige vorm van overmacht zal Successtories daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting van Successtories af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht c.q. het geleverde gedeelte van de goederen of diensten.

Artikel 10 - Annulering – organisaties en ondernemers
In geval van geheel of gedeeltelijke annulering is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:
- Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs, of de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen;
- Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de offerteprijs;
- Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.

Artikel 11 – Vertrouwelijke informatie en geheimhoudingsplicht
Successtories is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke informatie zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 12 – Prijswijzigingen
Wijzigingen van prijzen van materialen die nodig zijn voor de opdracht en intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden ook begrepen verhogingen van belastingen en alle andere gebeurtenissen die kostenverhogende gevolgen met zich meebrengen.

Artikel 13 – Verzuim van de opdrachtgever
Indien de voortgang in de uitvoering van de opdracht of de levering van de goederen of diensten door verzuim van de opdrachtgever wordt vertraagd of onmogelijk wordt gemaakt, kan door Successtories het volledige overeengekomen bedrag van de opdracht in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor de opdracht bestemde materialen; onverminderd het recht van Successtories verdere kosten, vergoeding van schade en interesten te vorderen.

Artikel 14 – Overschrijding van de leveringstermijn
De overeengekomen leveringstermijnen zijn onder alle omstandigheden steeds bij benadering en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 15 – Klachten
1. Klachten dienen schriftelijk te geschieden binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht of levering van de goederen of diensten. Als de opdrachtgever niet tevreden is over een product of dienst van Successtories, dan doet Successtories haar uiterste best om daar samen met opdrachtgever uit te komen.
2. Klachten als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt.
3. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag Successtories voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.

Artikel 16 – Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht
1. Auteursrechterlijk beschermde werken die door Successtories voor de opdrachtgever zijn gemaakt, mogen in omvang en tijdsduur onbeperkt door de opdrachtgever worden gebruikt. Gebruik door derden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Successtories.
2. Alle intellectuele eigendomsrecht van door Successtories ontworpen of tot stand gebrachte teksten, tekeningen, foto’s, films, presentaties e.d. blijven bij Successtories berusten.
3. Auteursrechten zijn niet in de kosten inbegrepen.

Artikel 17 – Beëindiging door Successtories
1. Opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:
- in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na ingebreke te zijn gesteld en een redelijke termijn tot nakoming met opdrachtgever is bepaald;
- bij faillissement of surséance van betaling van hemzelf dan wel van zijn onderneming;
- bij liquidatie van de onderneming.
2. Successtories heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 18 – Toepasselijk recht
1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan, die bevoegd is in de vestigingsplaats van Successtories.

Sassenheim, juni 2019

Algemene gegevens
Telefoonnummer: 06-83222766
E-mail: simone@successtories.nl
Successtories is een eenpersoonszaak, ingeschreven als onderdeel van Beemster Communicatie in het register van de Kamer van Koophandel in Den Haag sinds 2 januari 2018 onder nummer 70825475. Beemster Communicatie is gevestigd in Sassenheim.